Candidate Details

Independent

Ajay Sharma

Varanasi

Uttar Pradesh

30th April, 2019 01:42:56 AM

Rejected

Affidavit

     

Download Count 15

Affidavit Uploaded : 30th April, 2019 01:43:13 AM

Candidate Personal Details

Ram Lakhan Sharma

Ajay Sharma

GRAM. HARSHPUR, ASSAV, PO- KOTWA

male

35