Candidate Details

Kanshiram Bahujan Dal

Sanjay Vishwakarma

Varanasi

Uttar Pradesh

30th April, 2019 03:19:23 AM

Withdrawn

Affidavit

     

Download Count 24

Affidavit Uploaded : 30th April, 2019 03:19:46 AM

Candidate Personal Details

Ashwani Kumar

Sanjay Vishwakarma

Gram-PO- Marhi

male

32