Candidate Details

Bhartiya Shakti Chetna Party

Hanuman Mishra

Hamirpur

Uttar Pradesh

4th September, 2019 06:21:55 AM

Accepted

Affidavit

     

Download Count 27

Affidavit Uploaded : 4th September, 2019 06:22:42 AM

Candidate Personal Details

Shiv Mangal

Hanuman Mishra

Village Kupara, PO. Ruripara,Teh- Sarila

male

40